مارینانگلی و جونز (مرجع ماریننجلی و جونز42 ) استفاده از آرد نخود سفید در بوکان (WPF) و آرد نخود خرد شده (FPF؛ پوست نخود) را در مقاومت به انسولین مقایسه کردند. WPF و FPF سطح انسولین ناشتا را به ترتیب 5/13 و 8/9 درصد در مقایسه با پایه کاهش دادند.

ارزیابی مدل هومیوستاتیک مقاومت به انسولین (HOMA-IR)، روشی که برای تعیین کمیت مقاومت به انسولین و عملکرد سلول‌های بتا استفاده می‌شود، نشان داد که مقاومت به انسولین در هر دو گروه WPF و FPF در مقایسه با گروه کنترل که گندم سفید دریافت می‌کردند 25 درصد کاهش یافت. ارد. HOMA-IR تفاوتی در عملکرد سلول های β در بین گروه ها نشان نداد.

مطالعه ای توسط Seewi و همکاران. (مرجع Seewi، Gnauck و Stute43 ) استفاده از آرد نخود زرد و نشاسته نخود را با نشاسته ذرت بر روی پاسخ گلیسمی مقایسه کرد و فوایدی را با آرد نخود و نشاسته نخود دریافت کرد.

لوند و همکاران (مرجع لوند، هجلست و هولمبو-اتسن44 ) دریافتند که نان حاوی 17 درصد فیبر پوسته نخود به طور قابل توجهی پاسخ گلیسمی را کاهش می دهد. با این حال، نان های فیبر نیز حاوی پروتئین بالاتری بودند.

رژیم غذایی غنی از فیبر نشان داده است که فشار خون را کاهش می دهد، سطح لیپیدهای سرم را بهبود می بخشد و شاخص های التهاب را کاهش می دهد .مرجع اسلاوین).

سندستروم و همکاران (مرجع سندستروم، هانسن و سورنسن46 ) تأثیر فرآورده های فیبری ساخته شده از فیبر دیواره سلولی نخود را بر سلامت قلب و عروق بررسی کردند. آزمودنی‌هایی که در رژیم غذایی فیبر نخود قرار می‌گرفتند، در مقایسه با افرادی که از رژیم غذایی کم فیبر مطابق با محتوای درشت مغذی استفاده می‌کردند، تمایل به پاسخ‌های TAG بعد از غذا کمتر نشان دادند.

با این حال، هیچ تغییری در غلظت چربی ناشتا مشاهده نشد. در یک مطالعه مداخله ای تصادفی و متقاطع، ترینیداد و همکاران. (مرجع ترینیداد، مالیلین و لویولا30 ) پس از 2 هفته مصرف نخود پخته و خنک شده، تفاوتی در کلسترول کل، LDL یا HDL سرم مشاهده نشد. عدم تأثیر بر کلسترول سرم ممکن است به دلیل کوتاه مدت پیگیری (2 هفته) باشد.

مطالعات دیگر در مورد رژیم های غذایی مخلوط حبوبات، بهبود قابل توجهی را در نشانگرهای سلامت قلب و عروق نشان داده است .مرجع آبته، پارا و مارتینز20 ، مرجع هرمسدورف، زولت و آبته47 ، مرجع هانینگهیک، میلر و لاروسا48 ) .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *